Miscellaneous

Virushka respond to SRK’s amazing tweet on their wedding day