ESports

DOTA2 The International10: TI10 prize pool crosses $30 million

DOTA2 The International10