F1

“I’m not afraid to make mistakes”- Yuki Tsunoda on his rookie F1 season

"I’m not afraid to make mistakes"- Yuki Tsunoda on his rookie F1 season