Miscellaneous

India beat Pakistan to enter U-18 Asia Cup hockey final

India beat Pakistan to enter U-18 Asia Cup hockey final