ESports

CSGO Roster changes: G2 Esports takes in ex-Vitality coach XTQZZZ as their new CSGO coach for 2022.

XTQZZZ joins G2 Esports as CSGO coach for 2022